...

...

...

...

...

...

...

...

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Janowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczy w Janowie Lubelskim . Data publikacji strony internetowej: listopad 2016. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-21. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Mimo naszych wysiłków, aby spełnić jak najlepiej wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne nieprawidłowości. W szczególności mogą one dotyczyć:

 • 1.1.1 Treść nietekstowa
  Treści umieszczane na stronie mogą nie zawierać opisów alternatywnych bądź mogą być uzupełniane automatycznie (w wyniku działania oprogramowania), generując niepotrzebne informacje.

 • 1.3.1 Informacje i relacje
  Portal jest coraz to ulepszany pod kątem semantyki oraz hierarchii kodu HTML. Istnieją jednak pewne nieprawidłowości, które staramy się bieżąco wykluczać.

 • 1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu
  Po zwiększeniu tekstu niektóre elementy strony mogą nie być funkcjonalne.

 • 1.4.10 Dopasowanie do ekranu
  Po zmianie rozdzielczości ekranu może nastąpić przewianie treści ze względu na niedostosowanie witryny pod kątem responsywności.

 • 1.4.12 Odstępy w tekście
  Oprogramowanie jest ciągle rozwijane celem uzyskania większej dostępności. Operacje dotyczące wysokości linii czy też zmiany odstępu są na ten moment wprowadzane do funkcjonalności systemu.

 • 4.1.1 Parsowanie
  Ze względu na użycie oprogramowania, kod HTML może posiadać błędy powstałe w wyniku automatyzacji pewnych działań podejmowanych na stronie internetowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 843 14 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Janowie Lubelskim  przy ul. Zamoyskiego 77.

 1. Dostępność wejścia do budynku.  Dla klientów dostępne są dwa osobne wejścia po schodach  ( na poziomie parteru i drugiego piętra).

 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób niepełnosprawnych dostępne są wszystkie pomieszczenia . Na poziomie Ośrodka dostępna jest toaleta dla osoby niepełnosprawnej.

 3. Dostępna jest winda z poziomu ulicy przy wejściu głównym od ulicy Zamoyskiego

 4. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny ( plansze informacyjne).

 5. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków  technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

 6. Informacje o miejscu i sposobie korzystania  z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Ośrodka są wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 7. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i pomieszczeń Ośrodka można wejść z psem asystującym  i psem przewodnikiem.

 8.  Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

            Jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.