...

...

...

...

...

...

...

...

O Nas

Ośrodek jest publiczną placówką oświatową dla:

dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat, dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
ze sprzężoną niepełnosprawnością, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Ośrodek mieści się w Janowie Lubelskim, przy ulicy Zamoyskiego 77. Organem prowadzącym jest Powiat Janowski. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty
w Lublinie. Ośrodek jest jednostką budżetową.

 

Cele i zadania placówki:

celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu
w codziennym życiu. Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie dzieci i młodzieży

w wieku od 3 do 25 lat do udziału w życiu społecznym, poprzez rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie w miarę możliwości niezależności
od innych osób w funkcjonowaniu w życiu codziennym oraz realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki.

Ośrodek zapewnia w szczególności:
- wychowankom z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim udział 
w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzonych indywidualnie 
lub w zespołach, specjalistycznych dostosowanych do potrzeb wychowanków,
w szczególności w zakresie terapii psychologicznej i rewalidacji, w tym ruchowej,
oraz rekreacyjnych,

- wychowankom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym 
i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami: realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego, udział w indywidualnych zajęciach terapeutycznych i usprawniających ruchowo dostosowanych do potrzeb wychowanków.

- wspomaganie rodziców (opiekunów prawnych) w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych, głównie przez organizowanie konsultacji, zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia.

Szczegółowe zadania i cele pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej
oraz rewalidacyjnej z dziećmi wynikają z zadań pedagogiki specjalnej, dostosowanej
do rozwoju i stopnia niepełnosprawności intelektualnej poszczególnych wychowanków.

Ośrodek wykonuje swoje zadania przez:

- zespołową działalność nauczycieli, psychologa, logopedy oraz personelu administracyjno- obsługowego,
- bieżącą realizację poszczególnych zadań zawartych w planie pracy Ośrodka, zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną.