...

...

...

...

...

...

...

...

AAC

Terapią wykorzystującą alternatywne i wspomagające metody komunikacji objęci są wychowankowie, u których mowa werbalna nie wykształciła się lub których deficyty
w komunikacji werbalnej i niewerbalnej stanowią barierę w interakcjach społecznych. Podczas zajęć w naszym Ośrodku stosowane są symbole PCS oraz gesty z Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON i języka migowego. Praktyka AAC często łączona jest ze strategiami logopedycznymi, co pozwala osiągać lepsze rezultaty terapeutyczne. Rodzaj interwencji AAC i jej zakres uzależniony jest od indywidualnych możliwości wychowanków. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej. Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w ciągu tygodnia i trwają 30 minut.