...

...

...

...

...

...

...

...

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna prowadzona w naszym Ośrodku wspomaga wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków na miarę ich indywidualnych możliwości. Istotą terapii jest budowanie i rozwijanie kompetencji językowych oraz komunikacyjnych podopiecznych. Problemy neurologiczne, z jakimi borykają się osoby uczęszczające
do naszej placówki, niepełnosprawność ruchowa i umysłowa – wszystko to bardzo utrudnia im zarówno celowe przekazywanie informacji, jak i rozumienie docierających
do nich komunikatów. W związku z tym logopeda nie skupia się nad wypracowaniem poprawności artykulacyjnej, ale nad wyposażeniem wychowanka w umiejętności
jak najpełniejszego kontaktu z otoczeniem.

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej. Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w ciągu tygodnia i trwają 30 minut. Metody pracy oraz środki dydaktyczne
są urozmaicane, a ich dobór zależy od potencjału danej osoby (stopnia niepełnosprawności intelektualnej, rodzaju niepełnosprawności ruchowej), jej aktualnych potrzeb i oczywiście wieku. Terapia obejmuje następujące rodzaje ćwiczeń:

  • ćwiczenia oddechowe i oddechowo-fonacyjne,
  • bierne i czynne ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne,
  • ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową,
  • ćwiczenia artykulacyjne,
  • ćwiczenia wzbogacające słownictwo czynne i bierne,
  • ćwiczenia rozwijające zdolność wykonywania operacji myślowych,
  • ćwiczenia kształtujące umiejętność słuchania ze zrozumieniem,
  • ćwiczenia rozwijające umiejętność czytania i pisania,
  • ćwiczenia rozwijające komunikację pozawerbalną.

Podczas zajęć wykorzystywane są elementy różnych metod i technik terapeutycznych Wśród nich można wyróżnić m. in.: AAC, terapię ręki, logorytmikę, techniki behawioralne, bajkoterapię, masaż logopedyczny. Sala do terapii logopedycznej wyposażona jest w atrakcyjne pomoce dydaktyczne, które z jednej strony skutecznie pomagają osiągać założone cele terapeutyczne,a z drugiej – uprzyjemniają pracę. Nauka przez dobrą zabawę jest przecież najlepszą drogą do sukcesu.