...

...

...

...

...

...

...

...

Zajęcia dydaktyczne

 Dzieci i młodzież w Ośrodku pracują w małych grupach (od 3 do 8 osób ) co zapewnia dostosowanie wszelkich form aktywności i metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez specjalistów przygotowanych do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie- oligofrenopedagogami, tyflopedagogiem oraz terapeutą integracji sensorycznej.
Dla każdego wychowanka tworzony jest Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny lub Rewalidacyjno- Wychowawczy, w zależności od stopnia niepełnosprawności.
W konstruowaniu programu biorą udział: wychowawca, logopeda, psycholog, fizjoterapeuta oraz inni nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualne z dzieckiem. Dwa razy do roku w ramach ewaluacji, podsumowywane są efekty prowadzonej terapii oraz dokonywane ewentualne zmiany w programie.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w oparciu o następujące metody:

 • Stymulacja Polisensoryczna wg Pór Roku- Poranny Krąg,
 • Program Aktywności oraz Dotyk i Komunikacja Ch. i M. Knillów,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • Metoda Ośrodków Pracy,
 • Terapia behawioralna,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Alternatywne metody komunikowania się,
 • Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona,
 • Terapia Snoezelen,
 • Elementy biblioterapii (terapia książką), chromoterapii (terapia kolorem), muzykoterapii (terapia muzyką), sylwoterapii (terapia drzewem), choreoterapii ( terapia tańcem),
 • Arteterapia ( terapia przez sztukę),
 • Masaż Castillo- Moralesa,
 • Elementy masażu Wilberger,
 • Metoda F. Affolter,
 • Hydroterapia (terapia wodą),
 • Terapia ręki,
 • Elementy metody Doroty Dziamskiej,
 • Edukacja przez ruch,
 • Zajęcia ruchowe z chustą animacyjną,
 • Metoda Glenna Domana,
 • Metoda Ruchu Kierowanego,
 • Usprawnianie widzenia,
 • Kształtowanie kompetencji społecznych,
 • Metoda Werbo- Tonalna.

W trosce o rozwój religijny- dzieci uczestniczą w lekcjach religii oraz wychodzą do kościoła parafialnego w ramach obchodów różnych uroczystości religijnych. W celu integracji z lokalną społecznością organizowane są dla wychowanków wyjścia do różnych instytucji, m.in. do Biblioteki, Kina, Muzeum, Urzędu Pocztowego, Nadleśnictwa, na Policję, do Straży, Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego itp. Organizowane są również spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wycieczki. Obchodzenie świąt, uroczystości oraz udział w konkursach i różnego rodzaju imprezach jest okazją do budowania w wychowankach poczucia sprawstwa oraz własnej wartości i wiary we własne siły. Dzięki temu mogą czuć się ważni, potrzebni i miejmy nadzieję szczęśliwi...